Wij vertellen u graag meer

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over ons IKC. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina. Mist u informatie of hebt u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand mailformulier of telefoonnummer 0518 - 452 000.

Vakantierooster 2023-2024

Voor het vakantierooster gaan we uit van de rijksregeling. De vakantieregeling is voor zover mogelijk afgestemd met het VO. CBO streeft naar twee weken meivakantie. Studie- en teamdagen voor het  volgende schooljaar moeten nog worden ingepland. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Herfstvakantie  21-10-2023 t/m 29-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Pasen 31-03-2024 t/m 01-04-2024
Koningsdag 27 april 2024
Meivakantie  27-04-2024 t/m 12-05-2024
Bevrijdingsdag  05-05-2024 (valt in de meivakantie)
Hemelvaart 09-05-2024 (valt in de meivakantie)
Pinksteren 19-05-2024 t/m 20-05-2024
Zomervakantie 20-07-2024 t/m 01-09-2024

          

       

Schooltijden basisonderwijs

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 werken we met het 5-gelijke dagen rooster. Alle groepen gaan dan van maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur naar school. 

Tijden kinderdagverblijf, peuteropvang en bso

Kinderen kunnen van 's ochtends 07.00 uur tot 's avonds 18.00 uur terecht op ons IKC. De buitenschoolse opvang sluit aan op onze schooltijden.Ook het kinderdagverblijf is van 07.00 tot 18.00 uur geopend.

Samen!

Samenwerking tussen ouders en school is van groot belang voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Hierbij is een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Om dit te realiseren organiseren we startgesprekken, voortgangsgesprekken, een eindgesprek, spreekuren en info avonden. Ook de kinderen worden betrokken bij de gesprekken. Als ouder/verzorger kunt u participeren in de MR, ouderraad, activiteitencommissie en schoonmaakavonden. Daarnaast doen we regelmatig een beroep op uw beschikbaarheid als rijder naar de verschillende activiteiten.

U kunt nog even doorlezen

Nog meer lezen en weten over onze school? Ga naar scholenopdekaart.nl.

Onze informatiegids

De informatiegids van IKC Eben Haëzer kunt u hier downloaden. In onze informatiegids vindt u allerlei praktische informatie over ons integraal kindcentrum.

 

Privacybeleid Eben Haƫzer

Eben Haëzer hanteert het privacybeleid van CBO Noardwest Fryslân. U vindt ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming hier. Binnen ons ouderportaal Social Schools kunnen ouders/verzorgers de privicay instellingen voor hun kind(eren) instellen.

Heeft u een klacht?

Het belangrijkste is dat de kinderen een fijne tijd hebben op de basisschool. Dat geldt natuurlijk ook voor alle werknemers, stagiaires, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen. Toch kan het voorkomen dat niet alles vlekkeloos verloopt. Waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden en worden soms fouten gemaakt. Wanneer u klachten heeft over iets of iemand op school, is het wenselijk dit eerst met de betrokkene te bespreken. Voor leerlingen of ouders is de groepsleerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Levert dit geen bevredigend resultaat op, of betreft het een situatie die met de school in het algemeen te maken heeft, dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon of de directeur. Als u na dit overleg niet tevreden bent, kunt u een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van CBO-NWF.  

CBO-NWF heeft voor alle scholen een eensluidende klachtenregeling vastgesteld. Hierin staat de volledige procedure en worden de functies en taken van de contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon omschreven. De algemene klachtenregeling vindt u hier: Algemene Klachtenregeling st. CBO NWF

Interne vertrouwenspersoon: juf Bertha Pietersma.

Mail: b.pietersma@cbo-nwf.nl

Externe vertrouwenspersoon: Adriaentsje Tadema

Mail: A.Tadema@ggdfryslan.nl

Tel. 06-22970965

Het bestuur is aangesloten bij GCBO (de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze Stichting is het loket voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het onderwijs. Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor meer informatie over de GCBO. Het adres is: Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; Telefoon: 070- 3861697; Email: info@gcbo.nl

Onze contactgegevens

IKC Eben Haëzer
Greatebuorren 13
9036 ME  Menaldum

0518 - 452 000

ebenhaezer@cbo-nwf.nl


Directeur: de heer Rudolf de Vreeze


Bankrekening NL62 RABO 0119 3262 05

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Jaarlijks wordt de ouders gevraagd om financieel bij te dragen in de kosten die niet vanuit de schoolexploitatie betaald kunnen worden. Deze bijdrage is bekend als ‘vrijwillige ouderbijdrage’. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen deel en een deel gekoppeld aan de activiteiten van de groep. De ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de MR vastgesteld. 

Onze school sluit kinderen niet uit wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Wel wijzen we u in dat geval op de mogelijkheden om gebruik te maken van Stichting Leergeld. Wanneer ouders/verzorgers om financiële redenen de ouderbijdrage of andere (buitenschoolse) activiteiten niet kunnen betalen, biedt Stichting Leergeld hen hiermee een springplank. U kunt o.a. via de website stichting leergeld www.leergeld.nl een aanvraag indienen, maar ook via de website https://www.samenvoorallekinderen.nl 
Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met schoolmaatschappelijk werk, Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Contact

Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door onze school. Hiervoor kunt u via mail, telefoon of dit contactformulier contact met ons opnemen.

T: 0518 – 452 000

M: ebenhaezer@cbo-nwf.nl