Kernwaarden, visie en missie
Kernwaarden
De kernwaarden van onze school zijn:
Respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zorgzaam en autonomie
We vinden het belangrijk dat deze waarden door alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, team, ouders) worden uitgedragen en ervaren.

Missie
“Wij zien in ieder kind een ster!”

Visie
Wij zien in ieder kind een ster, dit betekent dat:
-wij respectvol willen omgaan met mens en wereld en daarin een actieve houding hebben zodat kinderen door beleven en ervaren leren handelen vanuit respect voor alles om hen heen;
-wij kinderen begeleiden hun zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander te ontwikkelen zodat kinderen zich gezien weten;
-wij werken aan een pedagogisch klimaat waarin structuur, zelfvertrouwen en respect zorgen voor een sfeer op de Eben Haëzer waarin kinderen optimaal kunnen leren en ontwikkelen.
-wij ernaar streven elk kind die zorg en dat onderwijs te geven waar het behoefte aan heeft, zodat het in staat zal zijn autonoom een keuze te maken uit het brede onderwijsaanbod en zo de mogelijkheid krijgt zijn of haar talenten te ontwikkelen;
-wij gebruik maken van moderne methoden en middelen zodat kinderen kennis en vaardigheden ontwikkelen om goed voorbereid te zijn op de toekomst;
-wij kinderen willen leren zelfstandig te werken door het gebruik van dag- en weektaken, werken met uitgestelde aandacht en het verzorgen van presentaties, met als doel het creëren van ruimte voor zorg op maat in de klas .
-wij kinderen leren zelfstandig te werken door het gebruik van dag- en weektaken, zodat zij zich bewust worden van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en er een goede basis gelegd wordt voor de toekomst.